DSA

Mūsų Internetinėje Parduotuvėje yra paslaugų, kurios atitinka tarpinių paslaugų apibrėžtis, kaip nurodyta 2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente - Skaitmeninių paslaugų akte (Digital Services Act, DSA).

Tokios paslaugos yra:

 • a) atsiliepimai - funkcija, leidžianti talpinti atsiliepimus apie produktus;

Siekdami užtikrinti, kad mūsų Klientai galėtų saugiai naudotis mūsų Internetine Parduotuve, dedame visas pastangas, kad pašalintume neteisėtą turinį iš minėtų paslaugų, vos tik apie jį sužinome ir patikriname. Šios taisyklės taip pat taikomos mūsų Klientams. Todėl naudodamiesi mūsų Internetine Parduotuve, neperduokite ir neskelbkite neteisėto turinio.

Neteisėtas turinys - tai informacija, kuri pati savaime arba dėl konkrečios veiklos neatitinka visuotinai galiojančių įstatymų arba Taisyklių. Neteisėtu turiniu visų pirma gali būti:

 • - turinys, pažeidžiantis autorių teises;

 • - turinys, kuris yra diskriminuojantis, įžeidžiantis, vulgarus, kurstantis neapykantą ar kitaip pažeidžiantis asmeninius interesus;

 • - Produktų ir informacijos apie juos pateikimas, neatitinkantis tam tikrų teisinių reikalavimų arba pažeidžiantis kitų subjektų teises.

Atsiliepimus apie Produktus galite skelbti tik su sąlyga, kad apžvelgiamą Produktą iš tikrųjų įsigijote ir patikrinote. Be to, pasiliekame teisę atsisakyti skelbti atsiliepimus, kurie:

 • a) yra klaidinantys;

 • b) buvo parašyti mainais už atlygį;

 • c) juose yra reklaminio ar rinkodaros turinio arba yra taip vadinamas Produkto talpinimas (angl. product placement);

 • d) juose yra nuorodų į interneto svetaines;

 • e) pažeidžia asmens teises ar socialinio sambūvio principus;

 • f) juose yra asmens duomenų ar kitų neskelbtinų duomenų;

 • g) yra nesusiję su produktu;

 • h) juose yra Turinio, kuris yra vulgarus arba visuotinai laikomas įžeidžiančiu, be to, ar atsiliepimų Turinyje nėra konkrečių žodžių, visuotinai laikomų vulgariais arba įžeidžiančiais, yra tikrinama automatiškai.

Apie neteisėtą turinį galime sužinoti patys, tačiau informaciją apie jį taip pat galime gauti iš bet kurio asmens ar subjekto, įskaitant patikimus pranešėjus, kurių pranešimams visada teikiame pirmenybę.

Mes neatliekame išankstinio ir automatinio neteisėto turinio identifikavimo ir tikrinimo. Visus sprendimus dėl jų priimame tuomet, kai apie jų egzistavimą informuoja mus atitinkamas žinias turintys asmenys.

Kai tik gausime informacijos apie neteisėto turinio egzistavimą, pašalinsime jį arba užkirsime kelią prieigai prie jo.

Jei mūsų paslaugų gavėjas pateiks mums informacijos apie neteisėtą ar Taisyklių neatitinkantį turinį, mes taip pat galime:

 • (a) apriboti konkrečios informacijos matomumą, įskaitant jos pašalinimą, prieigos prie jos užkirtimą, deponavimą;

 • b) visiškai ar iš dalies sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą;

 • (c) sustabdyti Paskyros veikimą arba nutraukti elektroninių paslaugų, susijusių su Paskyra, teikimo sutartis.

Visada veikiame gerbdami pagrindines mūsų paslaugų gavėjų teises ir teisę į saviraiškos bei informacijos laisvę. Suinteresuotiems konkrečios paslaugos gavėjams pateikiame pagrindimą, kodėl pritaikėme apribojimus.

Įstatymas įpareigoja mus, gavus įgaliotos teisminės ar administracinės institucijos nurodymą, atlikti nurodytus jame veiksmus arba pateikti nurodytą informaciją. Jei šie veiksmai bus susiję su Jumis arba Jūsų perduotu turiniu, apie tokio nurodymo gavimą informuosime Jus per jame nurodytą laikotarpį arba, jei toks laikotarpis nenurodytas, ne vėliau kaip tuo metu, kai imsimės atitinkamų veiksmų.

Pastebėję bet kokią informaciją, leidžiančią manyti, kad gali būti įvykdyta nusikalstama veika, kelianti pavojų asmens gyvybei ar saugumui, nedelsdami informuojame atitinkamas konkrečios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) teisėsaugos ar teismines institucijas. Be to, siekdami veiksmingai reaguoti į tokią situaciją, perduodame visą turimą informaciją. Mūsų prioritetas - užtikrinti Klientų saugumą ir apsaugoti jų interesus.

Pastebėję mūsų paslaugoje neteisėtą turinį, turite teisę pranešti mums apie jį. Tai padaryti galite šioje svetainėje esančioje formoje, pasirinkę "Apie neteisėtą turinį svetainėje".

Jei esate konkrečios paslaugos gavėjas, pranešėte apie neteisėtą turinį ir nesutinkate su mūsų sprendimu ar jo pagrindimu dėl neteisėto turinio ar turinio, neatitinkančio mūsų paslaugos Taisyklių, turite teisę per 6 mėnesius nuo tada, kai informavome Jus apie tai, pateikti skundą. Pateikti skundą galite elektroniniu būdu per šioje svetainėje esančią formą, pasirinkę "Skundą dėl priimto sprendimo".

Atsakysime į Jūsų skundą kuo greičiau ir išaiškinsime Jūsų pateiktus prieštaravimus.

Pastaba: Jei skundas ar pranešimas yra nepagrįstas, informuosime apie tai pranešėją. Tačiau, jei skundas ar pranešimas kartojasi, nepaisant pranešėjui išsiųsto įspėjimo, turime teisę 12 mėnesių sustabdyti pranešėjo atsiųstų skundų nagrinėjimą.

Kontaktinis centras valstybių narių valdžios institucijoms, Komisijai ir Skaitmeninių paslaugų valdybai lenkų ir anglų kalbomis: dsa@modivo.com